• اخبار
  • اخبار پتروشیمی
  • مناقصه و مزایده
پیام مدیرعامل
       امروزه بنگاههاي اقتصادي در فرآيند جهاني شدن و پيوستن به چرخه تجارت جهاني با چالشهاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني و حتي باقي ماندن در بازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است بیشتر..